да так, ничего особенного.@темы: Avatars, Avatars 100x100, Mariya Shidou, Avatars static